Privacy Policy

Voss Investments, gevestigd aan Anchelkade Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
http://www.voss-investments.com
Anchelkade Amsterdam
0031628531853


Twan Voss is de Functionaris Gegevensbescherming van Voss Investments Hij/zij is te bereiken via twan@voss-investments.com


Persoonsgegevens die wij verwerken
Voss Investments verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder
vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij
  zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via twan@voss-investements.com, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Voss Investments verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voss Investments analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Voss Investments volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.


  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Voss Investments bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 180 dagen

  Voss Investments verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Voss Investments blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Delen van persoonsgegevens met derden

  Voss Investments deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan
  een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
  eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Voss Investments blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt
  Voss Investments jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. [voeg hier een tabel toe met: de
  categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Voss Investments gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
  opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Voss Investments gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor
  dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te
  laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
  advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming
  gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun
  je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
  https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
  Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [
  Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.
  Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
  persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
  persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken
  van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een
  gespecificeerd verzoek naar twan@voss-investements.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van
  je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
  paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Voss Investments zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen
  vier weken, op jouw verzoek reageren. Voss Investments wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
  toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Voss Investments neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
  misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via twan@voss-investements.com
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Privacy Policy.
Read more